Atasozu.org


Müflis bezirgan eski defterlerini karıştırır.

Tüccar züğürtleyince, belki bir kimsede alacağım kalmıştır diye eski defterlerini gözden geçirir.

Vaktiyle önemli işler yapmış olanlar, düşkünlüklerinde eski durumlarını anarak, anlatarak avunmaya çalışırlar.


İngilizce: The mufti bezirgan snoops through his old notebooks.